Szukaj
Menu

Znajdujesz się tutaj: Wstęp Wszystko o zakupach Warunki handlowe

Warunki handlowe

do sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu on-line sklepzworkami.pl
Obowiązuje od: 1. 3. 2021

przedsiębiorcy/firmy handlowe: Morante Szymon Nowak
z siedzibą: Cieńkowska 10a, Wisła, 43-460
numer identyfikacyjny: 243309077
adres poczty elektronicznej: biuro@sklepzworkami.pl

(Zw. dalej „sprzedającym“)

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zw. dalej „warunkami handlowymi”) sprzedającego regulują zgodnie z przepisem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami (zw. dalej „kodeksem handlowym”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z umową kupna-sprzedaży lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zw. dalej umową kupna-sprzedaży”), zawieranej pomiędzy sprzedającym i inną osobą fizyczną (zw. dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego na stronie internetowej pod adresem internetowym www.sklepzworkami.pl (zw. dalej "stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zw. dalej „internetowym interfejsem sklepu”).

1.2. Warunki handlowe nie odnoszą się do przypadków, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która podczas zamawiania towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej bądź w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Przepisy różne od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne przepisy w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed przepisami warunków handlowych.

1.4. Przepisy warunków handlowych są integralnym elementem umowy kupna-sprzedaży.

1.5. Treść warunków handlowych sprzedający może zmienić lub uzupełnić. Niniejszy przepis nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe przez czas obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

2. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego przeprowadzonej na stronie internetowej, kupujący ma możliwość logowania się na swoim interfejsie użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika, kupujący może składać zamówienia towaru (zw. dalej „kontem użytkownika”). Jeżeli interfejs użytkownika to umożliwia, kupujący może składać zamówienia towaru także bez rejestracji, bezpośrednio z internetowego interfejsu sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru, kupujący ma obowiązek podawać zawsze prawidłowe i prawdziwe dane. Dane podane na koncie użytkownika kupujący w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany jest zobowiązany aktualizować. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towaru, sprzedający uznaje za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący jest zobowiązany zachować poufność odnośnie do informacji niezbędnych dla dostępu do jego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie ma prawa umożliwiać korzystania ze swojego konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5. Sprzedający może skasować konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku gdy kupujący przez dłużej niż 90 dni nie korzysta ze swojego konta użytkownika czy w przypadku gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna-sprzedaży (łącznie z warunkami handlowymi).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób nieprzerwany, zwłaszcza ze względu na konieczną konserwację wyposażenia sprzętowego i oprogramowania sprzedającego, ewent. konieczną konserwację wyposażenia sprzętowego i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Wszystkie prezentacje towaru umieszczone na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedający nie ma obowiązku zawierania umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tego towaru. Przepis § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie zostanie zastosowany.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje na temat towaru, łącznie z podanymi cenami za poszczególne towary oraz kosztów za zwrot towaru, jeśli dany towar nie może zostać zwrócony tradycyjną drogą pocztową. Ceny towaru podano wraz z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towaru obowiązują przez czas, gdy są one wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości sprzedającego w zakresie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy zawiera także informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Podane w interfejsie internetowym sklepu informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru obowiązują tylko w przypadkach gdy towar jest dostarczany w ramach terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. Celem zamówienia towaru, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

3.4.1. zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „umieszcza” w elektronicznym koszyku internetowego interfejsu sklepu),

3.4.2. sposobie zapłaty kwoty ceny towaru, dane dotyczące wybranego sposobu doręczenia zamawianego towaru i

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zw. dalej wspólnie "zamówieniem”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący ma możliwość sprawdzić i zmienić dane, które umieścił w zamówieniu, także w celu sprawdzenia i skorygowania przez kupującego błędów powstałych w trakcie wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie sprzedającemu klikając w przycisk „Wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia, potwierdza kupującemu przedmiotowe otrzymanie pocztą elektroniczną, na adres e-mail kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zw. dalej "adresem elektronicznym kupującego”).

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, zależnie od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, zakładane koszty transportu) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienie (na przykład w formie pisemnej lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje z chwilą doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), którą sprzedający wysyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.8. Kupujący zgadza się na użycie podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży środków komunikacji zdalnej. Koszty powstałe po stronie kupującego przy użyciu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych), kupujący pokrywa sam, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

4. Cena towaru i warunki płatności

4.1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy kupna-sprzedaży kupujący może opłacić sprzedającemu w oparciu o metody proponowane przez sprzedającego w interfejsie internetowym sklepu.

4.2. Wraz z ceną kupna, kupujący ma obowiązek opłacić sprzedającemu także koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Jeśli jednoznacznie nie podano inaczej, w dalszej części przez cenę kupna rozumie się także koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej analogicznej płatności. Nie ma to wpływu na przepis art. 4.6. warunków handlowych odnośnie do obowiązku zapłacenia ceny kupna towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności w gotówce jak również w przypadku płatności za pobraniem, cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności przelewem, cena kupna jest płatna do 5 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności przelewem, kupujący ma obowiązek uiszczania ceny kupna towaru wraz z zaznaczeniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności przelewem, obowiązek kupującego w zakresie zapłaty ceny kupna zostaje zrealizowany z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku gdy kupujący nie potwierdzi w wystarczającym stopniu zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepis § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie zostanie zastosowany.

4.7. Ewentualnych rabatów od ceny towaru udzielonych przez sprzedającego kupującemu nie można wzajemnie łączyć.

4.8. Jeśli jest to standardem w kontaktach handlowych lub jeśli określają to ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu w odniesieniu do płatności zrealizowanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy – fakturę sprzedający wystawi kupującemu po zapłaceniu ceny za towar i wyśle w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

4.9. Zgodnie z ustawą o ewidencji transakcji, sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Równocześnie ma on obowiązek zarejestrowania otrzymanej kwoty w organie podatkowym on-line; w przypadku problemów technicznych najpóźniej do 48 godzin.

5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

5.1. Jeśli nie zaistniał przypadek podany w art. 5.4 warunków handlowych ani inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma zgodnie z przepisem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, do czternastu (14) dni od odbioru towaru, przy czym w przypadku gdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, to termin ten jest liczony od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane sprzedającemu w terminie podanym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, kupujący może skorzystać z wzoru formularza udostępnionego przez sprzedającego i stanowiącego element warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży kupujący może wysłać między innymi na adres zakładu sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego, podany w nagłówku niniejszych warunków.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.1 warunków handlowych umowa kupna-sprzedaży jest od początku anulowana. Kupujący musi zwrócić kupującemu towar do czternastu (14) dni od doręczenia sprzedającemu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również w przypadku gdy towar nie może zostać zwrócony ze względu na swój charakter za pośrednictwem standardowej drogi pocztowej.

5.3. W przypadku odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.1 warunków handlowych, sprzedający zwraca środki pieniężne otrzymane od sprzedającego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, w taki sam sposób, jak sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający ma również prawo zwrócić środki przekazane przez kupującego już przy zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący się na to zgodzi i w związku z tym po stronie kupującego nie powstaną dodatkowe koszty. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych środków pieniężnych kupującemu zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub zanim nie udowodni, że odesłał towar sprzedającemu.

5.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem § 1837 kodeksu cywilnego nie można między innymi odstąpić od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej dostawy towaru, który został zmodyfikowany na życzenie kupującego lub dla jego osoby, od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej dostawy towaru, który podlega szybkiemu zepsuciu, jak również towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i z przyczyn higienicznych nie można go [towaru] zwrócić oraz od umowy kupna-sprzedaży o dostawie nagrania audio lub video bądź programu komputerowego, jeśli naruszono ich oryginalne opakowanie.

5.5. Sprzedający ma prawo do jednostronnej kompensaty szkód powstałych na towarze w odniesieniu do roszczeń kupującego w zakresie zwrotu ceny kupna.

5.6. W przypadku gdy kupujący ma zgodnie z przepisem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający ma także prawo kiedykolwiek odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, aż do czasu odbioru towaru przez kupującego. W takiej sytuacji sprzedający zwraca kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, przelewem na konto określone przez kupującego.

5.7. Jeśli wraz z towarem kupującemu przekazano upominek, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym i kupującym jest zawierana z warunkiem rozwiązującym, zgodnie z którym jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży ze strony kupującego, to umowa darowizny odnośnie do takiego upominku przestaje obowiązywać i kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedającemu wraz z towarem także przekazany upominek.

6. Transport i dostawa towaru

6.1. Jeśli sposób transportu uzgodniono na podstawie odrębnego żądania kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu.

6.2. Jeśli sprzedający zgodnie z umową kupna-sprzedaży ma obowiązek dostarczenia towaru na miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, to kupujący ma obowiązek odbioru towaru podczas dostawy.

6.3. Jeżeli z przyczyn po stronie kupującego towar należy doręczać kilkukrotnie lub w sposób inny niż podano w zamówieniu, to kupujący ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z powtórnym doręczeniem towaru, ewent. koszty związane z innym sposobem doręczenia.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika, kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowania towaru są nieuszkodzone, a w przypadku jakichkolwiek wad, musi je bezzwłocznie zgłosić przewoźnikowi. W przypadku dopatrzenia się naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionej ingerencji do wnętrza przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Powyższe nie ma wpływu na prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności za wady towaru i inne prawa kupującego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron podczas transportu mogą regulować odrębne warunki dostawy sprzedającego, o ile sprzedający je wydał.

7. Prawa wynikające z wadliwej realizacji

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwej realizacji podlegają odpowiednim ogólnie obowiązującym przepisom (zwłaszcza przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawa 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami).

7.2. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar przy odbiorze nie posiada wad. Sprzedający gwarantuje kupującemu zwłaszcza to, że w czasie gdy kupujący odebrał towar:

7.2.1. towar posiada właściwości uzgodnione przez strony, a jeśli brakuje uzgodnień, to ma on takie właściwości, które sprzedający lub producent opisał bądź których kupujący spodziewał się ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich [producenta i sprzedającego] prezentowanej, 7.2.2. towar jest dostosowany do celu, który sprzedający podaje w zakresie jego stosowania lub do którego towar tego rodzaju jest zazwyczaj używany,
7.2.3. towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce bądź wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki bądź wzoru,
7.2.4    towar jest dostępny w odpowiedniej ilości, wymiarach lub masie i
7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, to przyjmuje się, że towar był wadliwy już przy odbiorze.

7.4. Sprzedający ma obowiązki wynikające z wadliwej dostawy co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają obowiązki z tytułu wadliwej dostawy producenta. Kupujący jest poza tym upoważniony do skorzystania z prawa z tytułu wady, która wystąpi w artykułach konsumpcyjnych w okresie dwudziestu czterech miesięcy od odbioru. Jeśli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawa, podany jest okres, przez który towar można używać, zastosowane zostaną przepisy dotyczące gwarancji na jakość. Poprzez gwarancję na jakość, sprzedający zobowiązuje się, że towar przez określony czas będzie zdatny do użytku do normalnych celów lub że [towar] zachowa normalne właściwości. Jeśli kupujący w sposób uzasadniony zarzucił sprzedającemu wadę towaru, termin na skorzystanie z praw z tytułu wadliwej realizacji ani też okres gwarancji nie są liczone przez czas, przez który kupujący nie może używać wadliwego towaru.

7.5. Przepisy podane w art. 7.4 warunków handlowych nie będą miały zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego za niższe ceny w odniesieniu do wady, dla której niższa cena została uzgodniona, w odniesieniu do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego – w odniesieniu do wady odpowiadającej stopniowi użycia lub zużycia, którą [wadę] towar miał przy odbiorze ze strony kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru. Prawo z tytułu wadliwej realizacji nie przysługuje kupującemu, jeśli kupujący przed odebraniem towaru wiedział, że towar ma wadę lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.

7.6. Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady towaru są realizowane u sprzedającego. Jeśli jednak w potwierdzeniu wydanym przez sprzedającego odnośnie do zakresu praw z tytułu odpowiedzialności za wady (w rozumieniu przepisu § 2166 kodeksu cywilnego) podana jest inna osoba wskazana do naprawy, przebywająca w miejscu sprzedającego lub w miejscu bliższym dla kupującego, kupujący korzysta z prawa do naprawy u tego, kto jest wskazany do wykonania naprawy. Za wyjątkiem przypadków gdy do realizacji naprawy określona jest inna osoba zgodnie z poprzednim zdaniem, sprzedający ma obowiązek przyjąć reklamację w którymkolwiek zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe przy uwzględnieniu asortymentu sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, ewentualnie w siedzibie bądź miejscu prowadzenia działalności przez sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu pisemne potwierdzenie o tym, że kupujący skorzystał z prawa, co jest przedmiotem reklamacji i jaki sposób realizacji reklamacji wybiera kupujący; a ponadto potwierdzenie o dacie i sposobie realizacji reklamacji, łącznie z potwierdzeniem realizacji naprawy i czasu jej trwania, ewentualnie pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji. Ten obowiązek odnosi się także do innych osób określonych przez sprzedającego dla potrzeb realizacji naprawy.

7.7. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru kupujący może zgłaszać zwłaszcza pod adresem zakładu podanego w nagłówku niniejszych warunków handlowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w nagłówku niniejszych warunków handlowych.

7.8. Kupujący przekazuje sprzedającemu, jakie prawo wybrał, przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonanego wyboru kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedającego; powyższe nie obowiązuje, jeśli kupujący żąda naprawy wady, która okaże się niemożliwa do naprawienia.

7.9. Jeśli towar nie ma właściwości określonych w art. 7.2 warunków handlowych, kupujący może domagać się także dostawy nowego towaru pozbawionego wad, jeśli ze względu na charakter wady nie jest to niewspółmierne, jeśli jednak wada dotyczy tylko elementów towaru, kupujący może zażądać jedynie wymiany elementów; a jeśli to niemożliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli ze względu na charakter wady jest to niewspółmierne, zwłaszcza jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do dostawy nowego towaru lub wymiany elementów, kupujący ma także w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeśli nie może należycie używać towaru z uwagi na powtarzające się występowanie wady po naprawie lub ze względu na większą ilość wad. W takim przypadku kupujący ma także prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub jeśli nie skorzysta z prawa do dostawy nowego towaru bez wad, do wymiany jego elementów lub do naprawy towaru, może on zażądać stosownego rabatu. Kupujący ma prawo do stosownego rabatu także w przypadku gdy sprzedający nie może mu dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego elementu lub naprawić towaru, jak również w przypadku gdy sprzedający nie zapewni naprawy w stosownym czasie lub gdyby zapewniona naprawa powodowała znaczące trudności po stronie kupującego.

7.10. Temu, kto ma prawo zgodnie z § 1923 kodeksu cywilnego, przysługuje także rekompensata kosztów poniesionych celowo przy zastosowaniu niniejszego prawa. Jeśli jednak taka osoba nie skorzysta z prawa do rekompensaty w terminie do jednego miesiąca po upływie terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna prawa, gdy sprzedający złoży sprzeciw stwierdzając, że z prawa do rekompensaty nie skorzystano w terminie.

7.11. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady może regulować regulamin reklamacji sprzedającego.

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru z chwilą zapłaty całej ceny kupna za towar.

8.2. Sprzedający nie jest w odniesieniu do kupującego zobowiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisu § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.

8.3. Rozpatrywanie skarg konsumentów sprzedający zapewnia za pośrednictwem adresu elektronicznego podanego w nagłówku niniejszych warunków handlowych. Informację o rozpatrzeniu skargi kupującego sprzedający wysyła na adres elektroniczny kupującego.

8.4. Do pozasądowego rozpatrzenia sporów konsumenckich z tytułu umowy kupna-sprzedaży właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ident. IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platformę dla rozpatrywania sporów on-line znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać podczas rozpatrywania sporów pomiędzy sprzedającym i kupującym z tytułu umowy kupna-sprzedaży.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz to punkt kontaktowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 . w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich on-line).

8.6. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji prowadzi właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd ds. ochrony danych osobowych. Czeska inspekcja handlowa realizuje w wyznaczonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Niniejszym kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Swój obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "rozporządzeniem RODO”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych kupującego dla potrzeb realizacji umowy kupna-sprzedaży, dla potrzeb rozmów o umowie kupna-sprzedaży oraz dla potrzeb realizacji obowiązków publiczno-prawnych sprzedającego, sprzedający realizuje na podstawie odrębnego dokumentu.

10. Wysyłanie komunikatów handlowych i zapisywanie plików cookies

10.1. Kupujący zgadza się w rozumieniu przepisu § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, na wysyłanie komunikatów handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny lub na numer telefonu kupującego. Swój obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego dla potrzeb wysyłania komunikatów handlowych sprzedający realizuje na podstawie specjalnego dokumentu.

10.2. Kupujący zgadza się na zapisywanie tzw. plików cookies na jego komputerze. Jeśli zakup na stronie internetowej można przeprowadzić i obowiązki sprzedającego z tytułu umowy kupna-sprzedaży realizować bez zapisywania tzw. plików cookies na komputerze sprzedającego, to kupujący może kiedykolwiek odwołać zgodę stosownie do poprzedniego zdania.

11. Doręczanie korespondencji

11.1. Korespondencja może być doręczana kupującemu na jego adres elektroniczny.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Jeśli stosunek oparty na umowie kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Przez wybór prawa zgodnie z poprzednim zdaniem kupujący, który jest konsumentem, nie zostaje pozbawiony ochrony, którą mu zapewniają przepisy porządku prawnego, od których nie można stosować odchyleń umownych i które w przypadku braku wyboru prawa zostałyby zastosowane zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17. czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2. Jeśli któryś przepis warunków handlowych nie obowiązuje lub jest nieważny lub też takim się stanie, w miejsce przepisów nieważnych wprowadza się przepis, którego sens jest najbliższy przepisowi, który nie ma mocy obowiązywania. Brak obowiązywania lub nieważność jednego przepisu nie ma wpływu na ważność pozostałych przepisów.

12.3. Umowa kupna-sprzedaży łącznie z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

12.5. Dane kontaktowe sprzedającego są podane w nagłówku niniejszych warunków handlowych

Do góry